Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza NiBi Care Franchise Kft, mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett Rapid fordítás fordítóirodára és a Megrendelőkre vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató adatai
Név: NiBi Care Franchise Kft (Szolgáltató)
Székhely: 3516 Miskolc, Erzsébet királyné útja 31.
Nyilvántartásba vevő szerv: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27755576-2-05
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Bankszámlaszám HUF: 10400140-50526955-74561000

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, panaszbejelentés:
E-mail cím: info@rapidforditas.hu
Telefon: +36 30 182 9571

Megbízás tárgya

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő részére a rendelkezésére bocsátott szöveges és audio-vizuális dokumentumok nyelvi fordítását és igény esetén lektorálását, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, a megrendelésben meghatározott nyelvek és szolgáltatások viszonylatában, az alábbi feltételek szerint.

Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejöhet személyesen, e-mailben, postai úton vagy online felületen történő megrendelés és az ezt követő, a Szolgáltató részéről történő írásos visszaigazolás útján. A megrendelésben kell meghatározni, hogy mely anyagot (terjedelem és jelleg), milyen nyelvekről milyen nyelvekre, milyen határidőre, milyen nyelvi szolgáltatásokkal társítva kér elkészíteni a Megrendelő. Hiányos megrendelés esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a hiányok pótlására, a megrendelés újraküldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben nem valamennyi kért adat került feltüntetésre. A Szolgáltató által küldött árajánlatra válaszul a Megrendelő által küldött írásos elfogadó nyilatkozat, adott esetben a fordítási díj kifizetése vagy a fizetés igazolása a Szolgáltató ajánlatának elfogadását jelenti. A Szolgáltató erre adott visszaigazolásában rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, a tárgyszöveg terjedelmét, a munka díját és a fizetési feltételeket, valamint a vállalási határidőt: a szerződés ezen tartalommal jön létre. A Szolgáltató visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre. A Szolgáltató fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, illetve a megrendeléstől eltérő fizetési határidő egyoldalú megállapítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése(i) kapcsán lejárt tartozása van.
A szóközökkel együtt számolt karakterszám meghatározására a Microsoft Word szövegszerkesztő, a memoQ fordítástámogató szoftver, az Adobe Acrobat Pro program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Szolgáltató egyeztetés után (e-mail, telefon, személyes egyeztetés) ad árajánlatot.

Lektorálás, szakfordítás szolgáltatások

A Megrendelő igényelhet szakfordítást (amely valamely szakterületre jellemző szöveg szakfordító általi fordítása) és kérheti a fordítás lektorálását, amely a fordítást követően nyelvi ellenőrzést is tartalmaz. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lektorálást csak szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. A nem szakszerű fordítás lektorálással nem javítható, ilyen esetben a Szolgáltató a szöveg újra fordítását vagy újraírását javasolja és ehhez a szakfordítási szolgáltatását ajánlja fel. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló nem általános, sajátos szakkifejezések fordítása a Szolgáltatón csak akkor kérhető számon, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja az általa használt terminusok fordítását is. Amennyiben a Szolgáltató nem kap nyelvi ellenőrzésre (lektorálásra) megbízást, akkor a fordító szakembertől elvárható minőségben és nyelvi helyességgel, a szakterületen jártas (nem laikus) olvasó számára érthetően fejezi ki a célnyelven a forrásnyelv mondanivalóját. A nyelvi lektorálás igénylésekor egy második nyelvi szakember a célnyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi. Ha a Megrendelő sürgősséget, elsőbbséget igényel, akkor az ajánlatban és visszaigazolásban az ennek megfelelő, a Szolgáltató által ajánlott határidő szerepel. Ha a Megrendelő nem jelöli meg határidőigényét, a Szolgáltató az általa kínált normál teljesítési határidőt veszi figyelembe. A fordítást a Szolgáltató online módon (e-mailben vagy letölthető formában) juttatja el Megrendelő részére.

Hiteles és hivatalos fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet, így arra a Szolgáltató nem jogosult. Hiteles fordítás helyett a Szolgáltató hivatalos fordítást vállal, azonban arról, hogy e fordítást harmadik fél elfogadja-e, a fordítás megrendelőjének kell előzetesen megbizonyosodnia, ennek kapcsán a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Hivatalos fordítás igénylése esetén a Szolgáltató a fordításhoz mellékelt tanúsítványban nyilatkozik arról, hogy a fordítás forrásszövege és a lefordított szöveg tartalmilag megegyezik. Ha a Megrendelő hivatalos fordítási tanúsítványt igényel a Szolgáltatótól, akkor a Szolgáltató a tanúsítványt elektronikus (PDF formátumban, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva) vagy nyomtatott formában (papíron, bélyegzővel és aláírással ellátva) készíti el és adja át. A tanúsítványt a Szolgáltató legkésőbb az átadási határidőig elkészíti, és letölthető formában adja át. A megrendelő igényére és költségére a fordítási tanúsítványt a határidőt követően a Szolgáltató postára adja vagy futárral továbbítja. A postázás vagy futárszolgálat esetleges késedelméből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az elkészült tanúsítványok eredeti példányát a Szolgáltató a fordítás elkészülte után 30 napig őrzi központi irodájában személyes átvétel céljából. 30 nap letelte után a Szolgáltató a fordítás nyomtatott verzióját megsemmisíti. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató a fordításból újabb tanúsítvány-példányt készít, amelynek külön fizetendő díja az eredeti tanúsítvány készítésének díjával egyezik meg.

Általános vállalási díjak, határidők

A vállalási határidőt a Szolgáltató az ajánlatban és a visszaigazolásban a terjedelem, a fordítás nyelve, szakterülete, jellege és az aktuális leterheltség függvényében határozza meg, és minden esetben törekszik annak betartására. A vállalási határidőig tartó időszak azon a napon kezdődik, amikor a Szolgáltató a fordítandó anyagot elektronikus adathordozón rögzített formában, vagy elektronikus úton (e-mail) megküldött (ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanapon), és, amennyiben előre fizetést jelölt meg a megrendelő űrlapon, úgy a megrendelő a fordítási díjat kifizette. A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít bele a Szolgáltató rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Szolgáltató a fordítást a forrásanyag hozzáférhetősége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. A felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Szolgáltató jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet. A fordítási munka a megrendelő dokumentum beérkezését követően kezdődik. Ha a megrendelő űrlap az ajánlatadás napján 16 óráig beérkezik, akkor tudjuk vállalni a garanciát az eredeti, ajánlatban szereplő határidő tartására.

Fizetési feltételek

A fizetés módja banki átutalás vagy postai csekkes befizetés lehet. A Szolgáltató a számlát a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj banki jóváírását követően, illetve a postai csekk bizonylatának e-mailen történő becsatolása után állítja ki. Ha a Felek az utólagos fizetéssel kapcsolatos külön megállapodást kötöttek, akkor a Megrendelő a fizetést a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján, egy összegben, 2 napon belül teljesíti. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy esetenként a Megrendelőtől előleget, részelszámolást és részfizetést vagy előre fizetést kérjen, azonban ezt a Felek minden esetben előre, az ajánlat részeként egyeztetik egymással. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltatás jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot követelni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Szolgáltató a fordítási díjról elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére e-mailben elküldi azt, amellyel a Szolgáltató a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

Felelősség. Hibás teljesítés

A Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat) megrendelést. A Szolgáltató a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Szolgáltató által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára vagy annak túllépésére.
Hibás teljesítésre a Megrendelő csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat olyan fordítások esetén, amelyekre szakfordítást vagy lektorált fordítást (szakfordítást és -lektorálást) kért. A Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, javítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által elvégzett és átadott munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Szolgáltató reklamációt a fordítás átadásától számított 365. naptári nap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és részletesen ismertetni kell a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.
Vita esetén a Szolgáltató a fordítást okleveles szakfordítói végzettséggel rendelkező független szakértővel (szakfordítóval) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, kártalanítás vagy árengedmény). A szakértői vélemény bekérésére a Szolgáltatónak legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértői vélemény szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Szolgáltató. A felkért független szakértő javaslatát a felek a vitára nézve irányadónak tekintik.
A Szolgáltató kifejezetten nem vállal felelősséget a forrásanyag tartalmában lévő kétértelmű megfogalmazások fordításáért, a forrásanyagban lévő alaki, technikai és tartalmi hibákból eredő fordítási tartalomért és határidő-módosulásért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, a Szolgáltatónak nem felróható késedelmes teljesítésért, általános (nem szakterületi) fordítás igénylése esetén a szakfordítást igénylő szaknyelvi kifejezések helytállóságáért, hivatalos fordítási tanúsítvány igénylése esetén a harmadik fél elfogadó vagy elutasító magatartásáért, nyelvi ellenőrzés megrendelése hiányában a fordításban megjelenő nyelvtani, stilisztikai, szóhasználati eltérésekért. Megrendelő a szerződés szerint átvett fordítás egészének vagy részeinek felhasználásával (harmadik félnek saját érdekből, üzleti célból való átadás, nyilvános megjelentetés) ráutaló magatartásával elfogadja a teljesítést és ezt követően nem állhat el a szerződéstől, nem hivatkozhat a teljesítés hiányára vagy hibájára. Ettől függetlenül a Szolgáltató mindent megtesz a fordítások szükség szerinti utólagos, saját költségén elvégzett javításáért.
A fordítás tartalmi helyessége és határidőben való elkészülte érdekében a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, de a tartalmilag hibás vagy a határidő után átadott fordításból származó, a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok anyagi megtérítését kifejezetten elutasítja. A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén Megrendelő 2 munkanap (48 óra) késedelem elteltét követően a Szolgáltató írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult, kivéve, ha a várható késedelemről a Szolgáltató a Megrendelőt értesítette, a Megrendelő a késedelmet tudomásul véve az új határidőben történő teljesítést elfogadta, vagy a Felek a vállalási határidőt közös megegyezéssel módosították. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén a Szolgáltató a fordítási díjat visszatéríti, illetve a hátralékos díjat nem jogosult követelni, a Megrendelő azonban az addig átadott fordítás használatára nem válik jogosulttá, illetve Szolgáltató sem köteles a munka elkészült részének átadására. A fordítás felhasználása esetén a Megrendelőt díjvisszatérítés nem illeti meg. A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden határidőn túli 24 óra elteltével 5%, de legfeljebb 50% árengedményre válik jogosulttá. Ezen túlmenően a Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében.

A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása (a reklamáció elmaradása) után azonban Szolgáltatót a teljes fordítási díj megilleti. Telefonos úton történő felmondás, elállás stb. nem elfogadható. A fordítási munka megkezdését követően a Szolgáltató a visszaigazolás szerinti vállalási díj 30%-át, tolmácsolási munka megrendelését követően pedig 100%-át az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére stb. való tekintettel jogosult követelni, illetve visszatartani. Ez a jog egyedül akkor nem illeti meg a Szolgáltatót, ha a munkát a saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá a vállalási határidő módosításához. A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül.

Egyéb rendelkezések

A Megrendelő és a Szolgáltató vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot és minden olyan adatot, információt, tényt amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrzik. A Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére a Szolgáltató jogosult átadni azon adatokat, információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek. Ha a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek – értékhatártól függően – kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes rendes bíróság illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
Ha a Szolgáltató tevékenysége eredményeképpen egyéni eredeti jellegű fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. A Szolgáltató területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen, díjmentes felhasználási jogot enged a Megrendelő részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő jogosult a szerzői mű további használatba adására és átdolgozására is. A Szolgáltató a Megrendelőnek az eredeti szövegre vonatkozó jogosultságának hiánya miatt keletkezett valamennyi kárát jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Szolgáltatót mentesíti, teljes mértékben kártalanítja.
A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatot jelentet meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A Megrendelő a megrendelésével hozzájárul, hogy titoktartási és szerzői jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett a Szolgáltató az elvégzett munkát a Megrendelő feltüntetésével referenciaként felhasználja, a megbízásra hivatkozzon.
A Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy a fordítással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.