ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A rapidforditas.hu adatkezelési tájékoztatója a rapidforditas.hu weboldal által megvalósított adatkezelésekről

Adatkezelés: A rapidforditas.hu weboldal adatkezelései

Az adatkezelő neve: NiBi Care Franchise Kft.

Az adatkezelő székhelye: 3516 Miskolc, Erzsébet királyné útja 31.

Az adatkezelő képviselője: Ligeti Bianka

Az adatkezelő elérhetőségei:

E-mail: info@rapidforditas.hu 

Telefon: 06 30 182 9571

Az adatkezelés célja: Kapcsolati, Karrier, Árajánlatkérés felületet, űrlapot kitöltő személlyel való kapcsolatfelvétel 

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, telefonszám, e-mail cím, szövegmezőn, fordítandó dokumentum csatolmány, önéletrajz csatolmány, bevitt, tetszőleges tartalom. 

Az érintettek köre: Az Adatkezelő weboldalának felhasználója. 

Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulásra az adatok megadásával egyidejűleg, online formában, de még a küldés megvalósítása előtt (jelölőnégyzet kipipálásával) van lehetőség.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. 

 

Az adatkezelés célja: Sütik által megvalósított adatkezelés. A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.

A sütik listája:

rapidforditas_session: A (bejelentkezett vagy be nem jelentkezett) felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel, 120 percig funkcionál. 

rapidforditasft-token: A (bejelentkezett vagy be nem jelentkezett) felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel, 120 percig funkcionál.

show_cookie: A süti banner megjelenéséért felel, a böngésző bezárásával lejár a funkcionálása. 

i18next: Az oldal fordításáért felel, a böngésző bezárásával lejár a funkcionálása.

LinkedIn Insight Tag sütijei: Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a konverzió hatékonyságának mérésére szolgál. 

Facebook pixel sütijei: Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a konverzió hatékonyságának mérésére szolgál. 

Hotjar sütijei: Harmadik féltől származó süti. A felhasználói műveletek követésére szolgál, melynek keretében aggregált adatokat ad az Adatkezelőnek a felhasználói viselkedésről. Egyedi felhasználók követésére nem alkalmas. 

Google Analytics sütijei: „_ga” Harmadik féltől származó süti. A webhely- és alkalmazástulajdonosokat segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében. Az alkalmazott sütik segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A „_ga” cookie a Google Analytics által használt fő cookie. A „_ga” lehetővé teszi a szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat, és két évig érvényes. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, telefonszám, e-mail cím, szövegmezőn, fordítandó dokumentum csatolmány, önéletrajz csatolmány, bevitt, tetszőleges tartalom.

Az érintettek köre: Az Adatkezelő weboldalának felhasználója. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet megadni. 

Az érintett jogai: 

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint konkretizálja, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. 

Az érintettnek joga van arra, hogy:

– személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatokat az érintett (a kezelés időtartama alatt) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

– tiltakozzon az adatkezelés ellen: az érintettet megilleti a jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontjai szerinti jogalap mentén valósulnak meg. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

– ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: az érintett általános jelleggel jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

– személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az érintettnek bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni Adatkezelőtől az adatai kezelésével kapcsolatban. Jelen dokumentum is az érintett tájékoztatását, végső soron az átlátható adatkezelést biztosítja. 

– az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: amennyiben az érintett előzetesen hozzájárult az adatok nyilvánosságra hozatalához, de utólag visszavonja a hozzájárulását, akkor Adatkezelő megszűnteti vagy megelőzi az adatok nyilvánosságra hozatalát. 

– adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

– az adatkezelés korlátozását kérje: Adatkezelő a GDPR 18. cikkében szerepelő feltételek valamelyikének teljesülése esetén az érintett ilyen irányú kérésére az érintettről tárolt személyes adatokat megjelöli, a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

– az elfeledtetés jogával éljen: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike fennáll. Adatkezelő ilyen irányú kérelem érkezése esetén megvizsgálja, hogy fennállnak-e a törlés teljesítésének jogszabályi feltételei, illetőleg, hogy nincsenek-e olyan – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okok, amelyekre hivatkozva az adatkezelés szükséges. 

Az érintetti jogok érvényesítésére a Ligeti Bianka EV fent megjelölt elérhetősége (e-mail: info@rapidforditas.hu ) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést, melyet Adatkezelő a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kezel.

Biztonsági intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatok kezelését egyéb folyamatoktól elkülönítetten valósítja meg: a személyes adatokkal rendelkező tartalmakat elkülönített módon tárolja. Az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem. 

Adattovábbítás címzettje: Adatkezelő a sütik alkalmazása révén továbbíthat meghatározott személyes adatokat harmadik fél részére. Ezen kívül Adatkezelő nem továbbítja a kezelt adatokat más, harmadik fél számára. 

Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.

Jogorvoslat: Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
  • Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek